Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden, verhuur van materialen

1.            Onder huurder wordt verstaan degene die de verhuurgoederen heeft gehuurd.
2.            Onder verhuurder wordt verstaan WBR Producties gevestigd Oudenbosch (KvK Breda, nummer 20125642)
3.            Huurder verklaart hiermede handelingsbekwaam te zijn, en zorg te dragen voor betaling.

4.            Object van deze overeenkomst:
Deze overeenkomst heeft betrekking op de verhuur van gebruiksvoorwerpen welke zijn omschreven in de factuur en/of afleveringsbon.

 5.            Levering en terugbezorging:
Huurder dient het gehuurde bij verhuurder op te halen en na beëindiging van de verhuurtermijn aan de verhuurder terug te geven, tenzij tussen partijen is overeengekomen dat de verhuurder zal bezorgen en/of retour halen. De gehuurde goederen mogen niet aan derden worden doorverhuurd zonder toestemming vooraf van verhuurder. Het halen en retour brengen door de huurder is voor eigen risico van de huurder. Bij bezorgen en/of retourhalen door de verhuurder worden transportkosten in rekening gebracht. Tarieven op aanvraag. Eventuele beschadiging van terreinen bij bezorgen en/of retourhalen zijn voor risico van de huurder. Huurder dient de goederen, welke verhuurder ter beschikking stelt, in dezelfde staat als waarin zij zich bevonden, af te leveren. Wij raden U aan hiervoor een verzekering af te sluiten. De goederen dienen bij ophalen gesorteerd en geordend gestapeld te zijn op de begane grond. 

 6.            Plaatsing materialen:
Huurder wordt geacht voor plaatsing onderzoek te hebben gedaan naar de mogelijkheden het gehuurde te plaatsen. Wij raden U aan een klic vergunning aan te vragen. Dit kan op www.klic.nl. Voor het plaatsen van tenten wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van tentharingen van circa 1 meter lengte. Schade aan nutsleidingen is ten alle tijde voor rekening van de huurder.

Wanneer klinkers of bestrating verwijderd dient te worden ten behoeve van het plaatsen van het gehuurde, kunnen diverse beschadigingen optreden, waarvoor de verhuurder niet aansprakelijk gesteld kan worden.

 7.            Controle op goede staat van de gebruiksgoederen: 
Huurder wordt geacht, direct na ontvangst of tenminste binnen 4 uur, het gehuurde op gebreken of juiste aantal te hebben gecontroleerd. Eventuele manco’s, gebreken of andere klachten moeten op de bezorgdag / afhaaldatum binnen 4 uur na bezorgen/ophalen telefonisch of per telefax aan verhuurder worden gemeld. Gebruik van de goederen heft het recht op reclameren op. Schade aan materialen veroorzaakt in de periode waarin huurder de materialen huurt, wordt verhaald op de huurder. Huurder heeft het recht om bij de teruggave van het materiaal aanwezig te zijn, ten einde na telling en staat tegensprekelijk te kunnen vaststellen. Indien huurder afziet van dit recht, zal de tellingen eventuele vaststelling van schade door verhuurder bindend zijn.

 8.            Duur van overeenkomst: 
Deze overeenkomst is gesloten voor bepaalde tijd, gerekend vanaf de datum vermeld op de factuur of afleveringsbon. Bij het vaststellen van de tijdsduur van dit verhuurcontract geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

 9.            Afrekening: 
Rekeningen moeten contant of binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan, tenzij met de verhuurder anders overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft verhuurder het recht op dat ogenblik het materiaal te laten terughalen, zonder beroep te doen op de rechter en alle kosten door te berekenen aan huurder. In geval van faillissement van huurder wordt deze of zijn afgevaardigde, persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde huurgelden alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van het materiaal. De verhuurder blijft te allen tijden eigenaar van de verhuurde materialen. Wettelijke prijswijzigingen voorbehouden.

 10.          Verplichtingen Huurder: 
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan. De huurder is aansprakelijk voor vermissing, breuk, beschadiging, weersinvloeden en dergelijke. Bij constatering hiervan wordt naast de huurprijs de vervangingswaarde berekend. Vermiste goederen worden, mits binnen 14 dagen terugbezorgd, tegen de berekende prijs teruggenomen, met berekening van de huurprijs over elke dag dat het verhuurde langer is verhuurd als was overeengekomen. Breuk en manco dienen niet met ander materiaal aangevuld te worden. Onder breuk verstaan wij ook barsten en stukjes eraf.

De huurder dient goederen van stof en/of zeil, die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen. Dit ter voorkoming van vochtplekken. Tenten worden verhuurd voor risico van de huurder. Het is ten strengste verboden stickers, slingers, crêpepapier e.d. aan te brengen op vensters, deuren, vloer, dakzeilen, zijkanten en panelen. Het is niet toegestaan om op de vloeren te schilderen, gaten te maken of tapijt te plakken, of om de tenten op enige manier te beplakken. Het is niet toegestaan om brandende of brandbare materialen in, of in de directe omgeving van, de tent te plaatsen. De spanten van de tenten dienen ongemoeid te blijven, er mogen dus geen zware materialen in de nok of aan spanten van de tenten bevestigd worden. Bij storm dient huurder de tent op dusdanige wijze vast te zetten dat schade aan tent en derde vermeden wordt.

 11.          Aansprakelijkheid:
Voor schade die aan huurder of aan derde, direct of indirect ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen of is       ontstaan, is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde. Huurder zal verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.